Đăng nhập
Trang chủ
VÀI NÉT VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
  • 20122012
    Đô thị loại đặc biệt2Đô thị loại I12
    Đô thị loại II10Đô thị loại III50
    Đô thị loại IV53Đô thị loại V598
Dữ liệu đô thị